Kennisagenda

In de UNESCO Conventie wordt veel waarde gehecht aan wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling ‘met het oog op doeltreffende bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed’. Kennisontwikkeling heeft dus altijd een praktisch doel en dient dan ook, in de visie van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, altijd een praktische vertaling te krijgen.

Netwerkorganisatie

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed ziet zichzelf als een netwerkorganisatie, die in samenwerking met anderen werkt aan de uitbouw van een kennisagenda voor immaterieel erfgoed. Het centrum entameert en bevordert concrete projecten en programma’s over onderwerpen zoals diversiteit en ‘social belonging’, maar ook concrete thema’s als toerisme en immaterieel erfgoed, de rol van musea bij immaterieel erfgoed, het ontwikkelen van concrete borgingstechnieken, enzovoorts.

Specifiek voor de benaderingswijze van het Kenniscentrum is dat het streeft naar een intensieve samenwerking met de 'gemeenschappen, groepen en individuen' die immaterieel erfgoed maken. Internationaal wordt hier de term 'participatory' of 'collaborative' research voor gebruikt. Immaterieeel erfgoedgemeenschappen worden betrokken bij het in kaart brengen van de uitdagingen en de manier waarop kennisontwikkeling hieraan kan bijdragen. Afgelopen jaren waren er al enkele contactdagen met de gemeenschappen, waarop vanuit het perspectief van kennisontwikkeling werd gesproken over onderwerpen als 'jongerencultuur en immaterieel erfgoed', 'de kansen en bedreigingen van toerisme voor immaterieel erfgoed borging' en 'de omgang met controversieel erfgoed': over erfgoed dus waar discussie over is. In dat kader werkt het Kenniscentrum ook intensief samen met andere erfgoedinstellingen, zoals bijvoorbeeld musea. Internationaal doet het Kenniscentrum bijvoorbeeld mee aan het internationale Intangible Heritage and Museums project. De rol van het Kenniscentrum is die van kennismakelaar.

 

Bijeenkomsten

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed heeft al verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd en heeft voor het najaar van 2018, 9 november, een bijeenkomst in gepland waar in samenwerking met strategische partners de Kennisagenda Immaterieel Erfgoed 2018-2020 wordt gepresenteerd.  Internationaal participeren de medewerkers van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed in de Working Group Research van het ICH-NGO Forum, het Intangible Heritage (ICH) Researchers Network van de Association of Critical Heritage Studies en de Societé Internationale d'Ethnologie et de Folklore.

Afbeelding Themadossier Kennisagenda.jpg


Infrastructuur

Op nationaal niveau wordt samengewerkt met instellingen zoals het Meertens Instituut, de leerstoel Europese etnologie aan de Universiteit van Amsterdam en het lectoraat erfgoed van de Reinwardt Academie. Met de Universiteit Utrecht is voor de periode van vijf jaar een fellowship opgezet voor immaterieel erfgoedstudies.

Belangrijke (internationale) tijdschriften zijn: VolkskundeInternational Journal of Intangible Heritage. Een belangrijk handboek is de bundel van Laurajane Smith & Natsuko Akagawa (ed), Intangible Heritage (2nd edition gepland voor 2018).

 

Documenten

 

Alle rechten voorbehouden