Werkwijze

In de UNESCO Conventie wordt veel waarde gehecht aan wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling ‘met het oog op doeltreffende bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed’. Kennisontwikkeling heeft dus altijd een praktisch doel en dient dan ook, in de visie van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, altijd een praktische vertaling te krijgen.

Afbeelding Themadossier Kennisagenda.jpg

Netwerkorganisatie

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland ziet zichzelf als een netwerkorganisatie, die in samenwerking met anderen werkt aan de uitbouw van een Kennisagenda voor immaterieel erfgoed. Het centrum entameert en bevordert voor de periode 2017-2020 concrete projecten en programma’s over onderwerpen zoals diversiteit en social belonging, maar ook concrete thema’s als toerisme en immaterieel erfgoed, de rol van musea bij immaterieel erfgoed, het ontwikkelen van concrete borgingstechnieken, etcetera.

Specifiek voor de benaderingswijze van het Kenniscentrum is dat het streeft naar een intensieve samenwerking met de 'gemeenschappen, groepen en individuen' die immaterieel erfgoed maken. Internationaal wordt hier de term participatory of collaborative research voor gebruikt. Immaterieel erfgoedgemeenschappen worden betrokken bij het in kaart brengen van de uitdagingen en de manier waarop kennisontwikkeling hieraan kan bijdragen. Afgelopen jaren vonden al enkele contactdagen met de gemeenschappen plaats, waar vanuit het perspectief van kennisontwikkeling werd gesproken over onderwerpen zoals 'jongerencultuur en immaterieel erfgoed', 'de kansen en bedreigingen van toerisme voor immaterieel erfgoed borging' en ‘de omgang met controversieel erfgoed’: kortom, over erfgoed waar discussie over is. In dat kader werkt het Kenniscentrum ook intensief samen met andere erfgoedinstellingen, zoals bijvoorbeeld musea. Internationaal neemt het Kenniscentrum bijvoorbeeld deel aan het internationale Intangible Heritage and Museums project. De rol van het Kenniscentrum is die van kennismakelaar. 

Internationaal participeren de medewerkers van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland in de Working Group Research van het ICH-NGO Forum, het Intangible Heritage (ICH) Researchers Network van de Association of Critical Heritage Studies en de Societé Internationale d'Ethnologie et de Folklore. 

Infrastructuur

Op nationaal niveau wordt samengewerkt met expertisecentra zoals het Meertens Instituut, de leerstoel Europese etnologie aan de Universiteit van Amsterdam en het lectoraat erfgoed van de Reinwardt Academie. Met de Universiteit Utrecht is voor de periode van vijf jaar een fellowship opgezet voor immaterieel erfgoedstudies.

Belangrijke (internationale) tijdschriften zijn: VolkskundeInternational Journal of Intangible Heritage. Een belangrijk handboek is de bundel van Laurajane Smith & Natsuko Akagawa (ed), Intangible Heritage (geplande 2nd edition in 2018).

Documenten

Deskundigheidsbevordering

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland werkt ook aan deskundigheidsbevordering voor erfgoedprofessionals en verzorgt cursussen en lezingen.

Heeft u interesse? Laat het ons weten via kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl.

Alle rechten voorbehouden