Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Het heeft als doel kennisverdieping ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed. Het Kenniscentrum heeft vijf onderzoekslijnen ontwikkeld waarin getracht wordt antwoorden te formuleren op de belangrijkste uitdagingen van een mondialiserende samenleving.

In een mondialiserende samenleving worden immaterieel erfgoedgemeenschappen geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen. Er spelen in de samenleving discussies over vuurwerk of Zwarte Piet, over eigenheid en diversiteit, over de samenhang tussen materieel en immaterieel erfgoed, over toeristische vermarkting en overcommercialisering, discussies over hoe aandacht te besteden aan wat voor jongeren belangrijk is. Deze discussies raken allemaal aan hoe je als immaterieel erfgoedgemeenschap kunt inspelen op een veranderende samenleving op zoek naar toekomst voor erfgoed dat jij belangrijk vindt.

Doel onderzoekslijnen: praktische toolkits

Specifiek voor de benadering van het Kenniscentrum is dat het een vorm van kennisontwikkeling nastreeft waarbij de 'gemeenschappen, groepen en individuen', die immaterieel erfgoed maken, nauw worden betrokken. Internationaal wordt hiervoor de term ‘participatory’ of ‘collaborative research’ gebruikt. Dat betekent dat het Kenniscentrum altijd de erfgoedgemeenschappen betrekt bij het in kaart brengen van de uitdagingen en zoekt naar kennisontwikkeling die voor deze erfgoedgemeenschappen bruikbaar kan worden gemaakt.

Op deze webpagina kunt u meer lezen over 'participatory research'. In dit artikel kunt u meer algemeen lezen over onderzoek naar immaterieel erfgoed

Vijf onderzoekslijnen

Het onderzoek van het Kenniscentrum richt zich in de periode 2017-2020 op vijf onderzoekslijnen:

  1. Controversieel Immaterieel Erfgoed
  2. Immaterieel Erfgoed & Superdiversiteit
  3. Immaterieel Erfgoed & Jongerenculturen
  4. Immaterieel & Materieel Erfgoed
  5. Immaterieel Erfgoed & Toerisme

Deze vijf onderzoekslijnen zijn beschreven in de Kennisagenda 2017-2020. U kunt de Kennisagenda hier downloaden. De resultaten van de onderzoeken zullen eind 2020 worden opgeleverd in een afrondende conferentie. Van de tussentijdse activiteiten en resultaten houden we u op de hoogte via deze website en via de social media.

Netwerkpartners

In de vijf onderzoekslijnen wordt samengewerkt met netwerkpartners uit het erfgoedveld. Internationaal wordt samengewerkt binnen het ICH NGO Forum, het platform voor bij de UNESCO Verdrag Inzake de Bescherming van het Immaterieel Erfgoed. Overkoepelende netwerkpartners in Nederland zijn onder meer de Universiteit Utrecht, het Meertens Instituut en het Sociaal & Cultureel Planbureau. Zie voor de andere netwerkpartners de afzonderlijke hoofdstukken.

Team Kennisontwikkeling

Team Kennisontwikkeling

Team Kennisontwikkeling bestaat uit Albert van der Zeijden (teamleider), Sophie Elpers, Susanne Verburg, Mark Schep en Jet Bakels. Team Kennisontwikkeling is te bereiken via: kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl

Themadossiers Kennisontwikkeling