Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Het heeft als doel kennisverdieping ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed. Het Kenniscentrum heeft vijf onderzoekslijnen ontwikkeld waarin getracht wordt antwoorden te formuleren op de belangrijkste uitdagingen van een mondialiserende samenleving.

In een mondialiserende samenleving worden immaterieel erfgoedgemeenschappen geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen. Er spelen in de samenleving discussies over vuurwerk of Zwarte Piet, over eigenheid en diversiteit, over de samenhang tussen materieel en immaterieel erfgoed, over toeristische vermarkting en overcommercialisering, discussies over hoe aandacht te besteden aan wat voor jongeren belangrijk is. Deze discussies raken allemaal aan hoe je als immaterieel erfgoedgemeenschap kunt inspelen op een veranderende samenleving op zoek naar toekomst voor erfgoed dat jij belangrijk vindt.

Specifiek voor de benadering van het Kenniscentrum is dat het een vorm van kennisontwikkeling nastreeft waarbij de 'gemeenschappen, groepen en individuen', die immaterieel erfgoed maken, nauw worden betrokken. Internationaal wordt hiervoor de term ‘participatory’ of ‘collaborative research’ gebruikt. Dat betekent dat het Kenniscentrum altijd de erfgoedgemeenschappen betrekt bij het in kaart brengen van de uitdagingen en zoekt naar kennisontwikkeling die voor deze erfgoedgemeenschappen bruikbaar kan worden gemaakt.

Op deze webpagina kunt u meer lezen over 'participatory research'. In dit artikel kunt u meer algemeen lezen over onderzoek naar immaterieel erfgoed

Hier kunt u lezen over de resultaten van de Kennisagenda 2017-2020.


Team Kennisontwikkeling

Team Kennisontwikkeling

Team Kennisontwikkeling bestaat uit Albert van der Zeijden (teamleider), Sophie Elpers, Susanne Verburg, Mark Schep en Jet Bakels. Team Kennisontwikkeling is te bereiken via: kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl

Themadossiers Kennisontwikkeling