Disclaimer

Disclaimer website www.immaterieelerfgoed.nl met betrekking tot Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Netwerk/Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland streeft een inclusieve benadering van immaterieel erfgoed na, waarbij het Kenniscentrum zich realiseert dat over verschillende vormen van immaterieel erfgoed verschillend gedacht kan worden in de Nederlandse samenleving. Immaterieel erfgoed is niet per definitie onschuldig en kan schuren. Vormen van Immaterieel erfgoed kunnen mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid, voor het milieu en het kan mogelijk ongelijkheid, vooroordelen of stereotyperingen versterken. De discussie over immaterieel erfgoed vormt onderdeel van de dynamiek en kan bijdragen aan verandering en vernieuwing.


Netwerk en Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert de samenstelling van het Netwerk Immaterieel Erfgoed en de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en maakt die zichtbaar op www.immaterieelerfgoed.nl. Het Netwerk en de Inventaris zijn middelen voor Immaterieel Erfgoedgemeenschappen om hun immaterieel erfgoed zichtbaar te maken en toekomst te geven. Het zijn, zoals dat ook in de basisprincipes van de UNESCO conventie wordt geformuleerd, de gemeenschappen zelf die immaterieel erfgoed produceren en in stand willen houden.
Opname in het Netwerk of bijschrijving in de Inventaris houdt geen moreel waardeoordeel in met betrekking tot het betreffende erfgoed.

Het Netwerk Immaterieel Erfgoed en de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland willen bijdragen aan een sfeer van onderling respect, dialoog en tolerantie, met respect voor diversiteit.

Netwerk en Inventaris Immaterieel Erfgoed geven een beeld van het immaterieel erfgoed in Nederland, zoals dit door de erfgoedgemeenschappen zelf is aangedragen en door hen beleefd wordt en betekenis aan wordt gegeven. De erfgoedgemeenschappen zijn zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde teksten.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland toetst vóór publicatie of de aanmelding aan de criteria voldoet (is het immaterieel erfgoed?) en checkt op grove onjuistheden en op mogelijke aanwezigheid van aanstootgevende inhoud. Pas daarna wordt de tekst gepubliceerd op de website. De Immaterieel Erfgoedgemeenschap, groep of individu blijft inhoudelijk eigenaar van deze teksten en kan deze na publicatie te allen tijde zelf aanpassen. De teksten zijn geschreven door de betreffende Immaterieel Erfgoedgemeenschappen, groepen en/of individuen zelf en derhalve is Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Website

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze sites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. 


E-mail

Ter attentie van de ontvanger van deze e-mail: De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender per ommegaande van de onjuiste adressering /ontvangst op de hoogte te stellen en deze e-mail, met inbegrip van eventuele bijlagen uit uw systeem te wissen.

Disclaimer: Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft aan het opstellen en verzenden van deze e-mail en daarbij gevoegde bijlagen de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u bestemd is of te laat wordt ontvangen. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en ook niet voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

 

Mei 2018

Alle rechten voorbehouden