Immaterieel Erfgoed & Materieel Erfgoed

Hoe borg je materieel en immaterieel erfgoed in samenhang?

Veel vormen van immaterieel erfgoed zijn nauw verbonden met materieel erfgoed, voorwerpen, gebouwen of plaatsen. Daarom zijn immaterieel en materieel niet los van elkaar te denken. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland onderzoekt hoe beide vormen van erfgoed in samenhang geborgd kunnen worden. Welke kansen biedt dit, maar ook: voor welke uitdagingen stelt het?

Materieel logo.jpg

Design Ontwerphaven

Aan de onderzoekslijn zit een sterk beleidsmatige kant. Hoe kan immaterieel erfgoed beter geïntegreerd worden in de wet- en regelgeving rondom erfgoed, zoals bijvoorbeeld bij de uitvoering van de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt? En hoe kunnen musea, in samenwerking met erfgoedgemeenschappen, bijdragen aan het bewustmaken en borgen van immaterieel erfgoed? Dit is iets waartoe ook de Museumaanbeveling van UNESCO en de internationale museumdefinitie van ICOM hen oproepen.

Een uitdaging is dat over het in samenhang borgen nog weinig expertise is. Ook worden binnen de verschillende erfgoedsectoren uiteenlopende begrippen en benaderingswijzen gehanteerd. Zelfs wat onder erfgoed wordt verstaan, verschilt.

Om het doel van de onderzoekslijn – methodieken, technieken en samenwerkingsvormen ontwikkelen die bijdragen aan het integraal bewustmaken en borgen van immaterieel en materieel erfgoed – te bereiken, is het onderzoek in twee sublijnen gesplitst. De eerste sublijn richt zich op het onroerende en de tweede op het roerende erfgoed. In beide sublijnen wisselen we kennis uit over de verschillende beleidskaders en verschillende methodieken die elke sector hanteert rond het borgen van erfgoed. We proberen tot beter begrip voor elkaars werk te komen, zetten samenwerkingsprojecten op en ontwikkelen praktische handreikingen en andere tools voor het in samenhang borgen. Daarbij worden de erfgoedbeoefenaren zo nauw mogelijk betrokken.

Workshop 'Immaterieel Erfgoed & Musea'

Musea verkennen momenteel volop innovatieve strategieën om in te spelen op de verschillende uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Werken met immaterieel erfgoed kan hierin veel opleveren, omdat het mensen onderling verbindt en een rol speelt in het vormgeven van een duurzame toekomst. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft daarom in samenwerking met Werkplaats immaterieel erfgoed (BE) en het Meertens Instituut de workshop 'Immaterieel Erfgoed & Musea' ontwikkeld. De workshop stimuleert het nadenken over de samenwerking van musea en immaterieel erfgoedgemeenschappen. Het Kenniscentrum nodigt iedereen die geïnteresseerd is uit, om zelf aan de slag te gaan en samen met een of meerdere groepen van niet meer dan tien deelnemers een spannend (nieuw) werkveld te ontdekken en te bediscussiëren. De voor de workshop benodigde presentatie en inspiratiekaarten zijn, samen met een korte handleiding, hier te downloaden:

1. Uitleg Workshop 'Immaterieel Erfgoed & Musea'

2. Presentatie Workshop 'Immaterieel Erfgoed & Musea'

3. Inspiratiekaarten Workshop 'Immaterieel Erfgoed & Musea'

Netwerkpartners

De belangrijkste samenwerkingspartners zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op het gebied van het onroerende erfgoed en Werkplaats immaterieel erfgoed (BE) op het gebied van het roerende erfgoed. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed heeft samen met Werkplaats immaterieel erfgoed en drie andere partners uit Frankrijk, Italië en Zwitserland het internationale Intangible Cultural Heritage & Museums Project (IMP) ontwikkeld waarmee musea gestimuleerd worden om actief te worden op het gebied van immaterieel erfgoed en de borging daarvan. 

Contactpersoon: Sophie Elpers, s.elpers@immaterieelerfgoed.nl

 

logo europa

Alle rechten voorbehouden