Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Polderen is de manier waarop in Nederland besluiten worden genomen. Dit is het proces waarin verschillende partijen met verschillende motieven, maar met erkenning van elkaars belangen, tot een werkbare afspraak komen. Dit gebeurt door het overstijgen van de verschillen om zo tot een overeenkomst te komen, de consensus. Dit besluitvormingsproces is een culturele eigenschap die zijn uitwerking heeft op verschillende aspecten van de samenleving. Nederland is van oudsher een land van uiteenlopende geloofsovertuigingen, levensbeschouwingen, denkrichtingen, stromingen en belangengroepen. Om die reden zal er in de politiek bijna altijd coalitievorming nodig zijn. Dit besluitvormingsproces beperkt zich niet alleen tot de politiek. Waar besluiten genomen moeten worden, speelt de consensus. Ook aan de keukentafel van het gezin.

Contact

Leo Kannercollege
Leiden