Verkenning van de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag in het Nederlands Caribisch gebied

Vissen in familieverband op Sint Eustatius

Opdracht voor verkenning & plan van aanpak

Op 2 december 2015 gaf het ministerie van OCW het Kenniscentrum opdracht voor een verkenning van de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in het Nederlands Caribisch gebied. In augustus 2017 stuurde het Kenniscentrum het ministerie hierover een tussenrapportage. Daarin werd voorgesteld de verkenning in 2018 te intensiveren per eiland i.s.m. het Dutch Caribbean ICH Committee en daarin tevens de ambities voor internationale voordrachten mee te nemen. Op 22 december 2017 werd om die reden verlenging van de subsidieperiode aangevraagd bij het ministerie. Op 12 februari 2018 gaf het ministerie per brief naar het Kenniscentrum aan in te stemmen met de actuele verkenning, waarna door het Kenniscentrum een Plan van Aanpak werd opgesteld en op 14 februari met het ministerie afgestemd.

Op basis van dit Plan van Aanpak werd op 25 april opdracht verstrekt aan Richenel Ansano voor uitvoering van de verkenning in de drie Caribische landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en de drie openbare lichamen van Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Op 22 mei 2018 werd aanvullend op de verkenning van Richenel Ansano opdracht gegeven aan Tim Timmers om nog een extra verkenning met een overwegend juridisch karakter uit te voeren.

Rapport met aanbevelingen

Het rapport van de verkenning, met een aantal aanbevelingen voor de middellange termijn en vijf concrete aanbevelingen voor 2019, werd op 15 oktober opgeleverd en naar minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstuurd. De eerste twee aanbevelingen, twee intentieverklaringen voor intensievere samenwerking bij verdere implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag (1. koninkrijk breed -tussen de vier landen-; 2. in de regio -tussen de zes eilanden-) werden in februari 2019 ter ondertekening ingebracht in een overleg met haar collega’s uit het Nederlands Caribisch gebied.

Joint Consultative Meeting in Paramaribo (Suriname)

Van 30 oktober tot en met 2 november vond in Paramaribo een Joint Consultative Meeting plaats in het kader van het project ‘Strengthening the capacity of Surinam and the Dutch Caribbean Islands to implement the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage’. Het was de laatste bijeenkomst in het kader van dit project. Onderwerpen waren onder meer ‘Immaterieel erfgoed & natuurrampen’, ‘Immaterieel erfgoed & formele en informele educatie’ en tot slot ‘Hoe verder met de capaciteitsopbouwtrainingen na afloop van dit project’. Het Kenniscentrum nam deel aan deze Joint Consultative Meeting en verzorgde een sessie met uitleg over de Verkenning en over de voorgestelde aanbevelingen.

 

Alle rechten voorbehouden