Procedure en criteria

Lees hier meer over het aanmelden van je immaterieel erfgoed voor het Netwerk, de Inventaris of het Register.

Netwerk Immaterieel Erfgoed

Procedure aanmelding Netwerk Immaterieel Erfgoed
 1. Het immaterieel erfgoed wordt aangemeld door beoefenaars of betrokkenen. Zij maken daarvoor een account aan op deze website.
 2. De beoefenaars of betrokkenen vullen online het aanmeldformulier in. Zij geven hierbij aan de ‘Ethische Uitgangspunten voor het beschermen van immaterieel erfgoed ’ van UNESCO te onderschrijven.
 3. De aanmelding wordt zichtbaar op de website na goedkeuring door het Kenniscentrum, die controleert of de aanmelding aan de criteria voldoet.

Meld je immaterieel erfgoed hier aan voor het Netwerk.

Criteria aanmelding Netwerk Immaterieel Erfgoed
 1. Het is levende cultuur die voortgezet wordt door een opeenvolging van beoefenaars: van generatie op generatie en van persoon op persoon.
 2. De beoefenaars zien deze cultuur als erfgoed.
 3. Het is dynamisch erfgoed: de beoefenaars zijn zich bewust van de veranderingen in het verleden en staan open voor veranderingen in de toekomst.
 4. Het immaterieel erfgoed wordt aangemeld voor het Netwerk door een beoefenaar of betrokkene.
 5. Het immaterieel erfgoed is niet in strijd met de internationale mensenrechtenverdragen en botst niet met de Nederlandse wetgeving.
 6. Het welzijn van (bij het immaterieel erfgoed betrokken) dieren wordt niet geschaad.

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Procedure bijschrijving Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
 1. De beoefenaars of betrokkenen die hun erfgoed hebben aangemeld in het Netwerk geven (in samenspraak met de beoefenaars) bij het Kenniscentrum aan dat zij hun immaterieel erfgoed willen voordragen voor bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Zij doen dit door hun motivatie kenbaar te maken via de knop ‘Interesse in de Inventaris’ op de pagina van hun immaterieel erfgoed.
 2. Het Kenniscentrum selecteert twee maal per jaar, onder andere op basis van de motivaties, gemeenschappen voor het deelnemen aan de cursus ‘Bouwen aan een Borgingsplan’.
 3. De beoefenaars volgen de cursus ‘Bouwen aan een Borgingsplan’ die bestaat uit drie dagdelen. Hierin wordt uitleg gegeven over het UNESCO Verdrag, de Inventaris en het borgen van immaterieel erfgoed.
 4. De beoefenaars schrijven zelf hun Borgingsplan waarvoor het formulier van het Kenniscentrum gebruikt wordt. Daarnaast vullen zij het Voordrachtformulier in. Tijdens de cursus ‘Bouwen aan een Borgingsplan’ wordt begonnen met het invullen van de formulieren waarna men thuis de antwoorden verder uitgewerkt. De adviseurs van het Kenniscentrum bieden hierbij ondersteuning.
 5. Na de drie bijeenkomsten is het Borgingsplan af en wordt het met het Voordrachtformulier, voorzien van handtekeningen en bijlagen, voorgelegd aan de onafhankelijke Toetsingscommissie. Die toetst de voordracht (Voordrachtformulier en Borgingsplan) en adviseert het bestuur van de stichting Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland om het immaterieel erfgoed bij te schrijven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
 6. De Toetsingscommissie kan een voordracht aanhouden met de vraag om aanvullende informatie. Na aanvulling wordt de voordracht opnieuw getoetst door de commissie.
 7. Na besluit door het bestuur van de stichting Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland kan het immaterieel erfgoed worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
 8. Elke drie jaar worden de ontwikkelingen en de borgingsactiviteiten door de beoefenaars geëvalueerd en wordt het erfgoedzorgplan ge-updatet.

Het Kenniscentrum heeft in haar Activiteitenplan 2017-2020 opgenomen om jaarlijks 15 nieuwe voordrachten voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland te behandelen. Naast de opgegeven motivatie wordt hierbij gekeken naar de diversiteit (in de breedste zin van het woord) van de Inventaris.

Criteria bijschrijving Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
 1. Het immaterieel erfgoed is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland en voldoet daarmee aan de criteria voor het Netwerk/de Inventaris.
 2. Het immaterieel erfgoed wordt door of samen met de betrokkenen of beoefenaars ervan voorgedragen voor bijschrijving in de Inventaris.
 3. De beoefenaars/betrokkenen willen het immaterieel erfgoed toekomst geven, ze willen het doorgeven aan nieuwe generaties.
 4. In het Borgingsplan laten de betrokkenen/beoefenaars zien dat ze nagedacht hebben over de toekomst van hun erfgoed. Zij maken inzichtelijk wat ze nu al doen en wat ze gaan doen om hun immaterieel erfgoed toekomst te geven. Waar nodig worden aanvullende acties benoemd om knelpunten in de overdracht naar volgende generaties op te lossen.
 5. Het erfgoed is dynamisch, wat betekent dat het met de tijd mee kan veranderen. De beoefenaars/betrokkenen staan open voor deze dynamiek en geven hier ook uiting aan.

Het Kenniscentrum heeft in haar Activiteitenplan 2017-2020 opgenomen om jaarlijks 15 nieuwe voordrachten voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland te behandelen. Naast de opgegeven motivatie wordt hierbij gekeken naar de diversiteit (in de breedste zin van het woord) van de Inventaris.

Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging

Procedure bijschrijving Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging
 1. Het Kenniscentrum signaleert goede voorbeelden van borging waarvan zij denkt dat deze inspirerend voor anderen kunnen zijn en brengt deze samen in het Register. Zij bespreekt de mogelijkheden rond opname in het Register met de betreffende gemeenschap. Of de gemeenschap maakt bij het Kenniscentrum kenbaar dat zij een borgingsmethode heeft waarvan zij denkt dat deze inspirerend voor anderen is. Zij doen dit door hun motivatie kenbaar te maken via de knop ‘Interesse in Register’ op de pagina van hun immaterieel erfgoed.
 2. Het Kenniscentrum onderzoekt of de borgingsactie(s)/methode werkt en/of inspirerend kan zijn voor anderen.
 3. Samen met de gemeenschap bekijkt het Kenniscentrum of de methode duidelijk en inzichtelijk is beschreven
 4. Zo ja, dan  schrijft het Kenniscentrum de borgingsmethode bij in het Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging, met een stappenplan voor anderen om de methodiek inzichtelijk te maken en zelf toe te passen.
Criteria bijschrijving Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging
 1. Het immaterieel erfgoed is opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en voldoet daarmee aan de criteria voor de Inventaris.
 2. De gemeenschap heeft een inspirerende manier gevonden om het eigen immaterieel erfgoed te borgen. Het kan gaan om een inspirerend voorbeeld voor borging in al zijn facetten. Maar het kan ook gaan om een specifiek onderdeel van borging, bijvoorbeeld een inspirererend voorbeeld van hoe je jongeren kunt bereiken / hoe je kunt werken met social media, hoe je kunt samenwerken met andere vergelijkbare vormen van immaterieel erfgoed, hoe je een opleiding kunt opzetten.
 3. Deze borgingsmethode heeft de potentie om ook andere door immaterieel erfgoedgemeenschappen gebruikt te worden.
 4. De gemeenschap verklaart zich bereid om de borgingsmethodiek te delen met en te presenteren aan andere immaterieel erfgoedgemeenschappen.
Alle rechten voorbehouden