Water en land

Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling

Het Kenniscentrum is vanaf dit jaar partner in een 3-jarig, bijzonder en inspirerend samenwerkingsverband, waar toe onze Vlaamse collega’s, het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, het initiatief nam. Samen met hen en verschillende erfgoedgemeenschappen, verbonden aan inspirerende voorbeeldpraktijken in Vlaanderen en Nederland, behandelen we in drie projectjaren drie actuele uitdagingen: waterbeheer, behoud van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. We benaderen deze uitdagingen vanuit een eigen hoek, wisselen ervaring en expertise uit en leveren daarmee nieuwe oplossingen.

water en land

Luchtbeeld van de vloeiweiden van Lommel tijdens het witteren, 2018. Fotograaf: Nico Vande Kerkhof

Drie projectjaren

In 2022 staat een eerste uitdaging centraal: ‘Waterbeheer’. Steeds meer krijgen we te maken met droogte, verzilting, maar anderzijds ook vernatting en overstromingen. Oude technieken kunnen een antwoord bieden: graslandbevloeiing waarbij stromend water via sloten en greppels tot op de vloeiweide geleid wordt om de hooiopbrengst te verhogen en het molenaarsambacht bijvoorbeeld.  

In 2023 en 2024 volgen themajaren rond het verlies van biodiversiteit en bodembeheer. Als rode draad binnen deze drie thema’s, besteden we aandacht aan het ontwikkelen van een duurzame grondhouding en een ecological citizenship. Door mensen terug actief een rol te laten spelen in de natuur en het bijhorende immaterieel cultureel erfgoed, inspireren we hen om ook zelf meer klimaatbewust te worden. 

Lerend netwerk

We starten elk van de drie themajaren met het herkennen en verzamelen en inventariseren van enkele duurzame immaterieel erfgoedpraktijken. Via archief- en bronnenonderzoek en door middel van interviews en dialoogtafels, brengen we samen met de erfgoedgemeenschappen noden en behoeften van duurzame ICE-praktijken in kaart, en inventariseren ook de inspirerende voorbeelden.  In een volgende fase staat uitwisseling van expertise en kennis centraal. In een lerend netwerk delen Vlaamse en Nederlandse erfgoedgemeenschappen hun ervaringen omtrent duurzaamheid, maar ook met erfgoedprofessionals wordt kennisuitwisseling opgezet.

Ten slotte wordt aandacht besteed aan het naar buiten brengen van de verzamelde kennis en inzichten, en meer specifiek aan het attenderen van beleidsmakers, beheerders en experten. We geven de kennis optimaal door en betrekken nieuwe mensen door ecologisch duurzame aspecten van ICE-praktijken te documenteren en zichtbaar te maken.

Projectverantwoordelijke

Heb je vragen over dit project? Will je je aansluiten? Neem contact op met Jet Bakels of Sophie Elpers via info@immaterieelerfgoed.nl of 026 357 61 13.

Alle rechten voorbehouden