Internationale samenwerking NGO's

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is een NGO (niet gouvernementele organisatie) die officieel is geaccrediteerd bij de UNESCO Conventie van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Als zodanig participeert het Kenniscentrum in internationale bijeenkomsten, bijvoorbeeld working groups over een bepaald onderwerp, en in beleidsvormende organen zoals de Algemene Vergadering (die elke twee jaar wordt gehouden in Parijs en het hoogste orgaan is binnen deze conventie) en het Intergouvernementeel Comité (elk jaar in een ander land, het hoogste uitvoerend orgaan van de conventie). Bij deze vergadering heeft het Kenniscentrum de status van observer met spreekrecht. Verder worden NGO’s zoals het Kenniscentrum vaak gevraagd voor internationale adviesfuncties, zoals bijvoorbeeld in de Evaluation Body, dat de voordrachten beoordeelt voor de internationale UNESCO lijsten.

 

ICH-NGO Forum 2014

Bijeenkomst van het ICH-NGO Forum in Parijs 2014

ICH NGO Forum

De bij de UNESCO conventie geaccrediteerde NGO’s hebben zich internationaal georganiseerd in het ICH NGO Forum, dat jaarlijks een internationale conferentie organiseert op de dag voorafgaand aan de bijeenkomst van het Intergouvernmenteel Comité in de eerste week van december. Het ICH NGO Forum is een platform voor uitwisseling, communicatie, netwerkvorming en samenwerking voor de bij de UNESCO geaccrediteerde NGO’s die adviesfuncties vervullen voor het Intergouvernementeel Comité. Voor meer informatie zie: www.ichngoforum.org.

Bijeenkomst van het ICH NGO Forum.JPG

Symposium van het ICH-NGO-Forum waarin gesproken werd over het thema Ethiek

In de Intergouvernementeel Comité vergadering van december 2013 is besloten dat de NGO’s een nog belangrijkere taak krijgen in de implementatie van de conventie, onder meer bij de invulling van de adviestaken en bij het uitwisselen van goede beschermingsmethodieken voor de verschillende vormen van immaterieel erfgoed.

Voor meer informatie over het NGO Forum: http://www.ichngoforum.org/

 

Bijeenkomst Heritag Alive met aan het woord John De Coninck uit Oeganda.JPG

Bijeenkomst Heritage Alive in 2015 in Namibië, met aan het woord John De Coninck uit Oeganda

Heritage Alive

Tijdens de vergadering van het ICH NGO Forum in december 2013 werd besloten om een internetplatform in te richten voor de uitwisseling van methodieken en goede voorbeelden, getiteld 'Heritage Alive, Voices and Practices'. De goede voorbeeld projecten van Heritage Alive zijn te vinden op de website van het ICH NGO Forum. De editorial board van Heritage Alive bestaat uit dertien personen uit alle continenten van de wereld, inclusief een vertegenwoordiger van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

http://www.ichngoforum.org/category/heritage-alive/

 

Werkgroep Research

Het ICH-NGO Forum kent diverse werkgroepen, waarin de internationale uitwisseling en samenwerking op diverse deelterreinen wordt verdiept. Als Kenniscentrum hecht het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland veel waarde aan wetenschappelijke verdieping vanuit de praktijk en aan meer samenwerking met wetenschappelijke onderzoekers. In 2015 nam het Kenniscentrum het initiatief tot de oprichting van de Werkgroep Research. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van deze werkgroep, KIEN medewerker Albert van der Zeijden, email: a.vanderzeijden@immaterieelerfgoed.nl.

Alle rechten voorbehouden