Corona-regelingen op een rij

Een overzicht van alle corona-regelingen (landelijk en regionaal) die voor erfgoedgemeenschappen mogelijk van toepassing zijn. Deze pagina wordt continu aangevuld en geupdated wanneer nodig. Let op: sommige aanvraagtermijnen verlopen nog in de maand juli.

Handige informatie

De coronacalculator van MKB-Nederland  
Wat Handige tool om snel uit te vinden welke regeling op jouw situatie van toepassing is 
Wie Gemaakt voor ondernemers die bij de KvK staan ingeschreven, en stichtingen die een KvK-inschrijving hebben 

Deze tool is een initiatief van ondernemingsorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland. De calculator werkt heel simpel. Je beantwoordt enkele vragen over je activiteiten en de medewerkerssituatie en daaruit rollen de regelingen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt. Je kunt vervolgens per regeling gelijk berekenen of je er gebruik van kunt maken en hoeveel het je financieel zou opleveren. Je wordt bij groen licht doorverwezen naar de betreffende pagina binnen de website van de Rijksoverheid waar je de regeling daadwerkelijk kunt aanvragen. Ook kun je via deze tool zien of je gebruik kunt maken van verschillende regelingen voor betalingsuitstel en kredietleningen. 
Naar de calculator

De nieuwsbrief Erfgoed en Corona van de RCE
Wat Een digitale nieuwsbrief met tips, voorbeelden, zorgen, maatregelen en andere feiten en ideeën rond erfgoed en Corona 
Wie Iedereen die met (immaterieel) erfgoed te maken heeft 

Deze nieuwsbrief (zie hier de laatste) verschijnt twee keer per maand. Hiermee wil de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed laten zien hoe mensen in de erfgoedsector zich inspannen om met elkaar de erfgoedzorg in Nederland in stand te houden. Wanneer je je aanmeldt kun je ook extra themanieuwsbrieven van de RCE aanvinken, zoals Erfgoedparticipatie, Groen Erfgoed, Funerair Erfgoed, Erfgoed en Ruimte, Duurzaam Erfgoed en veel meer. De RCE heeft ook een webpagina Erfgoed en Corona
Aanmelden

Regelingen van de Rijksoverheid (landelijk) 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 
Wanneer Aanvragen van 1 juli – 30 oktober (opvolging van TOGS)  
Wie Voor horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theater 

De TVL is een opvolging van de TOGS en is daarmee voor mkb-ondernemingen met een SBI-code die opgenomen is in deze lijst. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De regeling helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen (geen loonkosten).  
Berekenen met Adviestool TVL 
Aanvragen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO 2) 
Wanneer Aanvragen van 1 juni t/m 30 september (opvolging van TOZO 1)  
Wie Voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers 
Let op De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op de regeling kunnen terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven
 

De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september.  
Bekijk of je er recht op hebt via de check.
Aanvragen Ga naar de website van je woongemeente.  

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
Wanneer Aanvragen v.a. 6 juli t/m 31 augustus (verlening van de regeling)  
Wie Voor werkgevers  

Deze regeling is voor werkgevers die hun werknemers willen doorbetalen maar dat zonder steun niet kunnen. De tegemoetkoming geldt voor een periode van 4 maanden: juni, juli, augustus, september. De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat er een periode van 4 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% is. Als er gedurende de eerste aanvraagperiode NOW is ontvangen, dan moet deze periode van 4 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden.   
Checklist NOW 
Aanvragen

Regelingen van Fondsen en andere instellingen (landelijk) 

Klik hier voor een algemeen overzicht voor de subsidiemogelijkheden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Kickstart Cultuurfonds  
Wanneer Aanvragen vanaf 15 juli t/m september (tot circa begin oktober)  
Wie Theater, Podiumkunst, musea 

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is bestemd voor organisaties die geen gebruik kunnen maken van het extra overheidspakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector. Het is een tijdelijk fonds en heeft ruim 16 miljoen euro beschikbaar. Theaters, concertzalen, musea en theaterproducenten kunnen vanaf 15 juli in vier aparte tranches – voor theaters, concertzalen & poppodia, producenten, musea - hun plan indienen voor een productie, voorstelling, concert of tentoonstelling, aangepast aan de anderhalvemeter-samenleving of daar speciaal voor gemaakt. 
Aanvragen

Rabobank Coöperatief Fonds 
Wanneer Geen periode afgebakend 
Wie Voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven 
Let op De aanvrager moet klant zijn bij de Rabobank en de kernactiviteiten moeten plaatsvinden in het werkgebied van de lokale bank waar de aanvraag wordt ingediend. 

Je kan aanspraak maken op dit fonds als je vereniging, stichting of initiatief in continuïteitsproblemen dreigt te komen (bijvoorbeeld: een belangrijk event of activiteit is weggevallen door Corona) inclusief een berekening van de financiële consequenties. Of jouw vereniging, stichting of initiatief is een project of activiteit gestart als gevolg van de coronacrisis waarvoor een bijdrage benodigd is. 
Aanvragen

Regeling Erfgoedvrijwilligers van het Fonds voor Cultuurparticipatie 
Wanneer Aanvragen t/m 31 juli 2021 
Wie Vereniging of stichting (max. 2 fte) waarin vrijwilligers zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van erfgoed (verlengd i.v.m. Corona)  

Deze regeling is geschikt voor investering in het functioneren van erfgoedvrijwilligers, organisatieversterking en/of samenwerking.  
Aanvragen

Cultuurmakers Van Nu van het Fonds voor Cultuurparticipatie 
Wanneer Aanvragen t/m 30 oktober 2020 
Wie Voor (culturele) instellingen zonder winstoogmerk, maar ook voor individuen
Let op Je dient de aanvraag in met een groep van minimaal drie mensen, om het financiële risico te spreiden 
Let op Dien je de aanvraag in met #cultuurvannu, dan ontvang je binnen twee weken bericht of je aanvraag is goedgekeurd.  

De regeling is gericht op kleinschalige projecten, waarbij cultuurmakers een idee hebben voor een project dat tijdens de coronamaatregelen kunst en cultuur naar de mensen brengt. Je bent een cultuurmaker als je in je vrije tijd actief bent op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of media. Met bijvoorbeeld tekenen, zingen, dansen, dichten, rappen, schilderen, musiceren, schrijven, filmen, acteren, stand-up. Het is belangrijk dat je aanvraagt voor iets nieuws dat niet al onderdeel is van je reguliere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks eindconcert. Het aanvraagbedrag gaat tot 5.000 euro. 
Aanvragen

Ontwikkelbijdrage Social Practice & Radicale Verbeelding van De BankGiro Loterij Fonds 
Wanneer Aanvragen tot 1 september 2020  
Wie Professionele kunstenaars, -kunstenaarsinitiatieven, -collectieven uit alle artistieke disciplines die werken in Nederland (inclusief het Caraïbisch deel van het Koninkrijk) en die beschikken over een rechtspersoon (eenmanszaak, stichting, o.i.d.). 

Kunstenaars en culturele instellingen die met projecten zorgen voor veranderingen in de samenleving en mensen betrekken in het maakproces van een project maken aanspraak op de regeling. Het kan bijvoorbeeld gaan om het actief betrekken van anderen, niet kunstprofessionals, bij het artistieke maakproces; het creëren van nieuwe relaties tussen belanghebbenden rondom een maatschappelijk onderwerp; het doen van artistiek onderzoek om te komen tot nieuwe perspectieven op maatschappelijke vraagstukken; een visie bieden op een radicaal andere (bijv. post corona) wereld.  De bijdrage kent een maximum van 7.500 euro per persoon (inclusief btw). 
Aanvragen

Regionale regelingen

Tijdelijke coronaregeling Cultuurfonds Utrecht 
Wanneer Aanvragen tussen 20 en 31 juli 2020 
Wie Kleinere instellingen zoals podia, musea, verenigingen en natuurorganisaties in de provincie Utrecht  

Alle Utrechtse organisaties en instellingen die mogelijk niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen van de overheid en die géén structurele overheidssubsidie ontvangen van gemeenten, provincie of het Rijk én die geconfronteerd worden met investeringskosten door Corona, kunnen een aanvraag indienen. Deze regeling is dus niet voor individuele makers bedoeld. Je kunt tot 2.500 euro aanvragen voor investeringskosten als gevolg van de coronacrisis, denk aan: investeringen voor de herinrichting van de locatie, of aankopen passend binnen de voorgeschreven overheidsrichtlijnen omtrent het corona-virus of daaraan gerelateerde kosten. 
Aanvragen

Subsidie snelloket coronamaatregelen voor vrijetijdssector Drenthe 
Wanneer Aanvragen t/m 31 december 2020 
Wie Drentse ondernemers in de horeca en dag- en verblijfsrecreatie 

De Provincie Drenthe wil de vrijetijdssector in Drenthe een steuntje in de rug bieden voor het treffen van 1,5 meter maatregelen, zodat iedereen op een veilige manier gebruik kan maken van toeristische en horecavoorzieningen. Er is subsidie aan te vragen voor materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19 én voor kosten van werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19. Voorwaarde is dat er kosten zijn gemaakt op of na 6 mei 2020. Er geldt een maximale subsidie van 2.500 euro.  
Aanvragen

Aanvullende financieringsmogelijkheden 

Cultuur Opstart Lening 
Wanneer Aanvragen van 29 juni t/m 31 december  
Wie Cultuurmakers (podiumkunsten, presentaties, festivals) die iets willen opstarten in het nieuwe cultuurseizoen  

Deze lening is onderdeel van het steunpakket van € 300 miljoen dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in het kader van de coronapandemie. Deze lening stelt culturele en creatieve organisaties in staat te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. De Cultuur Opstart Lening is bedoeld voor culturele en creatieve organisaties die minimaal 50 procent eigen inkomsten genereren. De lening bedraagt € 10.000 tot maximaal € 500.000 per aanvraag en wordt verstrekt tegen 1 % rente. Per organisatie kunnen maximaal 2 leningen worden verstrekt. 
Aanvragen

Corona-Overbruggingslening (COL) 
Wanneer Aanvragen t/m 1 oktober 
Wie Voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers (1-250 werknemers)  

Een lening specifiek voor ondernemers die zoeken naar een investering van méér dan 50.000 euro. Lees verder over deze lening via de Q&A.
Aanvragen

 

Alle rechten voorbehouden