Corona-regelingen op een rij

Een overzicht van alle corona-regelingen (landelijk en regionaal) die voor erfgoedgemeenschappen mogelijk van toepassing zijn. Deze pagina wordt continu aangevuld en geupdated wanneer nodig.

Handige informatie

De coronacalculator van MKB-Nederland  
Wat Handige tool om snel uit te vinden welke regeling op jouw situatie van toepassing is 
Wie Gemaakt voor ondernemers die bij de KvK staan ingeschreven, en stichtingen die een KvK-inschrijving hebben 

Deze tool is een initiatief van ondernemingsorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland. De calculator werkt heel simpel. Je beantwoordt enkele vragen over je activiteiten en de medewerkerssituatie en daaruit rollen de regelingen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt. Je kunt vervolgens per regeling gelijk berekenen of je er gebruik van kunt maken en hoeveel het je financieel zou opleveren. Je wordt bij groen licht doorverwezen naar de betreffende pagina binnen de website van de Rijksoverheid waar je de regeling daadwerkelijk kunt aanvragen. Ook kun je via deze tool zien of je gebruik kunt maken van verschillende regelingen voor betalingsuitstel en kredietleningen. 
Naar de calculator

De nieuwsbrief Erfgoed en Corona van de RCE
Wat Een digitale nieuwsbrief met tips, voorbeelden, zorgen, maatregelen en andere feiten en ideeën rond erfgoed en Corona 
Wie Iedereen die met (immaterieel) erfgoed te maken heeft 

Deze nieuwsbrief (zie hier de laatste) verschijnt twee keer per maand. Hiermee wil de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed laten zien hoe mensen in de erfgoedsector zich inspannen om met elkaar de erfgoedzorg in Nederland in stand te houden. Wanneer je je aanmeldt kun je ook extra themanieuwsbrieven van de RCE aanvinken, zoals Erfgoedparticipatie, Groen Erfgoed, Funerair Erfgoed, Erfgoed en Ruimte, Duurzaam Erfgoed en veel meer. De RCE heeft ook een webpagina Erfgoed en Corona
Aanmelden

Regelingen van Fondsen en andere instellingen (landelijk) 

Klik hier voor een algemeen overzicht voor de subsidiemogelijkheden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Impulsregeling Individuele ZZP'ers en Ambachtsmensen Fonds voor Cultuurparticipatie
Wanneer 1 maart t/m 31 mei 2021
Wie
ZZP'ers en ambachtsbeoefenaars
Let op
Deze subsidie kan worden aangevraagd door culturele zzp'ers werkzaam in cultuurparticipatie of - educatie (incl. ambachtsmensen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Met deze subsidie biedt het Fonds voor Cultuurparticipatie de kans geld aan te vragen om jezelf als culturele ZZP'er of ambachtsbeoefenaar te ontwikkelen. Corona heeft impact gemaakt op de wijze waarop je je vak kunt uitoefenen. De toekomst van je werk voorziet wellicht nieuwe uitdagingen of vraagt om nieuwe skills. Met deze regeling kun je geld aanvragen om jezelf bij te scholen, om je vakmanschap te ontwikkelen, te professionaliseren of nieuwe vaardigheden op te doen. Uitganspunt is jezelf artistiek en inhoudelijk te ontwikkelingen. Aanvragen.

Rabobank Coöperatief Fonds 
Wanneer Geen periode afgebakend 
Wie Voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven 
Let op De aanvrager moet klant zijn bij de Rabobank en de kernactiviteiten moeten plaatsvinden in het werkgebied van de lokale bank waar de aanvraag wordt ingediend. 

Je kan aanspraak maken op dit fonds als je vereniging, stichting of initiatief in continuïteitsproblemen dreigt te komen (bijvoorbeeld: een belangrijk event of activiteit is weggevallen door Corona) inclusief een berekening van de financiële consequenties. Of jouw vereniging, stichting of initiatief is een project of activiteit gestart als gevolg van de coronacrisis waarvoor een bijdrage benodigd is. 
Aanvragen

Regeling Erfgoedvrijwilligers van het Fonds voor Cultuurparticipatie 
Wanneer Aanvragen t/m 31 juli 2021 
Wie Vereniging of stichting (max. 2 fte) waarin vrijwilligers zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van erfgoed (verlengd i.v.m. Corona)  

Deze regeling is geschikt voor investering in het functioneren van erfgoedvrijwilligers, organisatieversterking en/of samenwerking.  
Aanvragen

Cultuurmakers Van Nu van het Fonds voor Cultuurparticipatie 
Wanneer Aanvragen t/m 30 oktober 2020 
Wie Voor (culturele) instellingen zonder winstoogmerk, maar ook voor individuen
Let op Je dient de aanvraag in met een groep van minimaal drie mensen, om het financiële risico te spreiden 
Let op Dien je de aanvraag in met #cultuurvannu, dan ontvang je binnen twee weken bericht of je aanvraag is goedgekeurd.  

De regeling is gericht op kleinschalige projecten, waarbij cultuurmakers een idee hebben voor een project dat tijdens de coronamaatregelen kunst en cultuur naar de mensen brengt. Je bent een cultuurmaker als je in je vrije tijd actief bent op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of media. Met bijvoorbeeld tekenen, zingen, dansen, dichten, rappen, schilderen, musiceren, schrijven, filmen, acteren, stand-up. Het is belangrijk dat je aanvraagt voor iets nieuws dat niet al onderdeel is van je reguliere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks eindconcert. Het aanvraagbedrag gaat tot 5.000 euro. 
Aanvragen

 

Regionale regelingen

 

Amsterdams Fonds voor de Kunst - Tweejarige subsidies cultuurmakers 2021/2022
Wanneer  
tot zondag 15 november 2020, 17.00 uur
Wie Amsterdammers die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig zijn met kunst/cultuur (en dus immaterieel erfgoed) Dit doen zij in de vrije tijd en dus niet onder schooltijd of als baan.
Let op: Activiteiten die worden aangeboden in de vorm van binnen- of buitenschoolse cultuureducatie komen niet in aanmerking. Onder cultuureducatie verstaat het AFK het doelbewust leren aan kinderen van en over kunst door gerichte instructie, zoals bijvoorbeeld via lesaanbod. 

De regeling is gericht op het in groepsverband en in continuïteit beoefenen van kunst en cultuur in Amsterdam. Daaronder verstaan we dat je met enige regelmaat samenkomt. De subsidie kan worden ingezet om de vaste lasten van een gezelschap te betalen, zoals de kosten voor artistieke leiding of de huur van een repetitieruimte, in de kalenderjaren 2021 en 2022. Daarnaast kan de subsidie gebruikt worden voor het organiseren van openbaar toegankelijke concerten, voorstellingen, optredens, tentoonstellingen en bijeenkomsten binnen de gemeente Amsterdam. 
Bij een totaalbegroting tot € 10.000 per jaar kunt u maximaal € 2.000 aanvragen.  Bij een totaalbegroting tot € 25.000 per jaar kunt u maximaal € 3.000 aanvragen. Bij een totaalbegroting tot € 40.000 per jaar kunt u maximaal € 4.000 aanvragen. Totaalbegrotingen groter dan € 40.000 euro per jaar komen niet voor deze regeling in aanmerking.
Aanvragen

Subsidie snelloket coronamaatregelen voor vrijetijdssector Drenthe 
Wanneer Aanvragen t/m 31 december 2020 
Wie Drentse ondernemers in de horeca en dag- en verblijfsrecreatie 

De Provincie Drenthe wil de vrijetijdssector in Drenthe een steuntje in de rug bieden voor het treffen van 1,5 meter maatregelen, zodat iedereen op een veilige manier gebruik kan maken van toeristische en horecavoorzieningen. Er is subsidie aan te vragen voor materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19 én voor kosten van werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19. Voorwaarde is dat er kosten zijn gemaakt op of na 6 mei 2020. Er geldt een maximale subsidie van 2.500 euro.  
Aanvragen

Aanvullende financieringsmogelijkheden 

Cultuur Opstart Lening 
Wanneer Aanvragen van 29 juni t/m 31 december  
Wie Cultuurmakers (podiumkunsten, presentaties, festivals) die iets willen opstarten in het nieuwe cultuurseizoen  

Deze lening is onderdeel van het steunpakket van € 300 miljoen dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in het kader van de coronapandemie. Deze lening stelt culturele en creatieve organisaties in staat te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. De Cultuur Opstart Lening is bedoeld voor culturele en creatieve organisaties die minimaal 50 procent eigen inkomsten genereren. De lening bedraagt € 10.000 tot maximaal € 500.000 per aanvraag en wordt verstrekt tegen 1 % rente. Per organisatie kunnen maximaal 2 leningen worden verstrekt. 
Aanvragen

Corona-Overbruggingslening (COL) 
Wanneer Aanvragen t/m 1 oktober 
Wie Voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers (1-250 werknemers)  

Een lening specifiek voor ondernemers die zoeken naar een investering van méér dan 50.000 euro. Lees verder over deze lening via de Q&A.
Aanvragen

 

Alle rechten voorbehouden