Disclaimer

Website:

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze sites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

E-mail:

Ter attentie van de ontvanger van deze e-mail: De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender per ommegaande van de onjuiste adressering /ontvangst op de hoogte te stellen en deze e-mail, met inbegrip van eventuele bijlagen uit uw systeem te wissen.

Disclaimer: Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft aan het opstellen en verzenden van deze e-mail en daarbij gevoegde bijlagen de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u bestemd is of te laat wordt ontvangen. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en ook niet voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

Alle rechten voorbehouden