H.M.J. Hoogweg

Secretaris

Stichting Kortebaan Nootdorp

Contact

Pijnacker-Nootdorp
Website

Betrokkenheid

 

De drafsport kent in Nootdorp een lange geschiedenis. In een aankondiging uit 1792 roept J. van Beekum, ´Castelein van het Rechthuis in Nootdorp`deelnemers aan een harddraverij op: ´Bekendmaking aan alle heeren en liefhebbers van de harddraverij dat hy op Woensdag den 5 September 1792 des Namidags om drie uuren praecies, met als prijs een extra fraaie geborduurde zilvere zweep aan degenen, wiens paard het hardste zal Draven, en zuiver winnen, zonder enig disput, geen Paarden uitgezonderd, mits van zessen klaar zynde.´ De drafsport in Nootdorp kent derhalve een geschiedenis van in ieder geval ruim twee eeuwen.

 De professioneel georganiseerde drafsport in Nootdorp werd begin jaren vijftig vorm gegeven door de aanleg van een drafbaan in het centrum van het dorp. De baan in de loop der tijd verschillende keren aangepast en uitgebreid kende zijn hoogtepunt van halverwege de zestiger jaren tot halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw. De drafbaan in Nootdorp fungeerde als winterbaan van Duindigt, als deze baan begin november sloot nam Nootdorp tot halverwege maart het stokje over met wekelijkse meetings op vooral de woensdagen.

 In de jaren negentig van de vorige eeuw nam de belangstelling voor de drafsport in het hele land zienderogen af. Die ontwikkeling en de roep om woningbouw in Nootdorp en op het voormalige vliegveld Ypenburg betekende het einde van de langebaan drafsport in 1999 in Nootdorp.

 Inmiddels waren er initiatieven ontwikkeld om de traditie van de drafsport in Nootdorp te behouden. In 1996 mondde dat uit in het organiseren van een kortebaandraverij, aanvankelijk op de drafbaan en later op de Molenaar Blonkweg en thans op De Poort. Op de plaats van de drafbaan is een winkelcentrum gebouwd, waar de straatnamen, zoals, sulky, langebaan, pikeur et cetera een knipoog naar het verleden vormen. De kortebaandraverij in Nootdorp betekent tevens het begin van de feestweek en vindt traditioneel op de eerste dinsdag in augustus plaats.

 De kortebaandraverij in Nootdorp heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld van een kortebaandraverij sec tot een Nootdorpse paardendag, zonder dat de laatste naam overigens is ingeburgerd. De dag begint ´s-ochtends om 10.00 uur met een ponybrunch op het Paradeplein (een deel van de voormalige drafbaan). Tussen de 25 en 30 fraai uitgedoste, jeugdige tot de leeftijd van 13 jaar, amazones en ruiters op pony´s dingen mee naar de eerste prijs. Aan het slot worden de pony´s uitgenodigd aan de brunch deel te nemen, een spektakel voor de deelnemers en de toeschouwers. Tafelmanieren zijn niet aan de orde. Dit onderdeel heeft naast het spectaculaire karakter ook een educatief moment doordat kinderen in aanraking komen met paarden. Een van de in Nootdorp gevestigde maneges werkt aan het welslagen van dit onderdeel mee.

 De feitelijke kortebaandraverij vindt ´s-middags vanaf 13.30 uur op De Poort plaats. Vast onderdeel van de middag is het kinderland met naast springkussens, de mogelijkheid om onder begeleiding op een pony te rijden. Opnieuw een moment om de jeugd kennis te laten maken met paarden. Aan dit onderdeel werkt een in Nootdorp gevestigde manege mee.

 Tot in detail uitgewerkte draaiboeken vormen de ruggengraat van de strak georganiseerde dag, te denken valt aan het aanleggen van de baan, dranghekken, horeca veiligheidsprotocol et cetera. Ieder jaar worden de draaiboeken aangevuld en gewijzigd. De in de draaiboeken vastgelegde kennis borgt kennisoverdracht.

 De essentie van de dag kan als volgt worden samengevat. De dag is een onderdeel van de gemeenschap en verbindt mensen met elkaar. De beleving moet zijn ´we doen het met z´n allen´ en gezien de reacties zijn we (in de breedste zin) daarin geslaagd. Iets anders zijn de kernwaarden. Wat is belangrijk, mooie spannende sport, de traditie die meer dan twee eeuwen terug gaat, de dag is een van de onderdelen die het cement van de gemeenschap vormt, naast het competitieve is ontspanning een belangrijk onderdeel. Omdat het gehele evenement vrij toegankelijk is, is sprake van laagdrempeligheid.

 

 

Media